Kategorie

Regulamin


REGULAMIN

KLUBU HODOWCÓW AZAN

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem „Klubu Hodowców AZAN” jest Azan sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27, 26 – 660 Radom, NIP: 9481788471, REGON: 670943100, zwana dalej również jako „Azan”.

II. CELE KLUBU

Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów i kotów rasowych mającym na celu promowanie zdrowego żywienia zwierząt w oparciu o karmy marki „Brit” i „Carnilove”.

III. CZŁONKOWIE KLUBU

Członkiem Klubu (zwanym dalej jako „Członek Klubu”) może zostać osoba mieszkająca na terytorium RP oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Posiadać zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) wraz z przydomkiem hodowlanym;
 2. Posiadać zarejestrowaną hodowlę kotów rasowych w World Cat Federation (WCF), Federation Internationale Feline (FIFe) lub The International Cat Association - TICA wraz z przydomkiem hodowlanym;
 3. Posiadać przynajmniej trzy psy reproduktory mające potwierdzone przez ZKwP uprawnienia hodowlane), będąca członkiem ZkwP;
 4. Posiadać przynajmniej trzy koty reproduktory mające potwierdzone przez WCF, FIFe lub TICA uprawnienia hodowlane) będąca członkiem WCF, FIFe lub TICA.

 IV. REJESTRACJA W KLUBIE HODOWCÓW

 1. Rejestracja w Klubie wymaga założenia konta na stronie http://klub.azan.com.pl/user/loginUser oraz przesłania poniższych dokumentów na adres e-mailowy Klubu Hodowców (klubhodowcy@azan.com.pl):
  a. wypełnionej oraz podpisanej karty członkowskiej (do pobrania na stronie www.klub.azan.com.pl);
  b. podpisanego oświadczenia (do pobrania na stronie www.klub.azan.com.pl);
  c. w przypadku hodowli- czytelnego skanu lub kserokopii rejestracji przydomka hodowlanego;
  d. w przypadku właściciela reproduktorów- czytelnych skanów lub kserokopii obu stron rodowodów reproduktorów wraz z widocznymi pieczątkami potwierdzającymi status reproduktora.

Zgłoszenie członkostwa w Klubie jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Klubu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego na platformie www.klub.azan.com.pl.

 1. Warunkiem przyznania statusu „Członka Klubu” poza przesłaniem poprawnych i aktualnych dokumentów wskazanych w pkt. III oraz pkt. IV Regulaminu jest skuteczne złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.klub.azan.com.pl na kwotę nie niższą niż 99zł (zwanego dalej jako „Zamówienie”).
 2. Samo zgłoszenie i przesłanie dokumentów nie daje statusu członka Klubu Hodowców, członkostwo w klubie liczone jest od pierwszego złożonego, opłaconego i doręczonego zamówienia.
 3. Rejestracja następuje w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres klubhodowcy@azan.com.pl
 4. Przyjęcie do Klubu zostanie potwierdzone e-mailem od Organizatora.
 5. Organizator może odmówić rejestracji osoby wnioskującej danej osoby jako Członka Klubu w przypadku:
  a)    braku spełnienia wymagań określonych w Regulaminie;
  b) publikowania lub udostępniania przez Wnioskującego w mediach społecznościowych bezpodstawnych wypowiedzi godzących w dobre imię Organizatora lub marek „Brit” lub „Carnilove”.

 V. KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW KLUBU HODOWCÓW AZAN

 1. Każdy Członek Klubu ma prawo nabywać na korzystnych warunkach produkty marki Brit, Carnilove oraz Canvit poprzez platformę sprzedażową dostępną po zalogowaniu do Strefy Hodowców na stronie www.klub.azan.com.pl.
 2. Członkowie Klubu posiadający zarejestrowaną hodowlę uprawnieni są do otrzymania w promocyjnej cenie wyprawki dla szczeniąt/kociąt urodzonych w swojej hodowli, pod swoim przydomkiem, zgodnie z pkt. VI regulaminu.
 3. Możliwość udziału w organizowanych dla Członków Klubu konkursach i korzystania z ofert specjalnych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje bezpłatna dostawa zakupionych towarów w przypadku złożenia przez niego zamówienia o wartości przekraczającej  99,00 PLN.

 5. Nowemu Członkowi Klubu (tj. rejestrującemu się od dnia 28.12.2020, w Klubie Hodowcy Azan hodowcy, który w ciągu 2 lat od daty złożenia aktualnego wniosku o rejestrację nie był Członkiem Klubu), przysługuje możliwość otrzymania Pakietu Powitalnego składającego się z:
  i. 3kg opakowania karmy dla psów Brit Care, 1 puszki karmy mokrej Brit 400g oraz 1 snacka Brit lub Carnilove lub Let's Bite lub Woolf (wybieranych przez Azan losowo) - w przypadku złożenia przez niego w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez AZAN pierwszego zamówienia na produkty dla psów na kwotę przekraczającą 100,00 PLN;
  ii. 2kg opakowania karmy dla kotów Brit Care, 1 saszetki karmy mokrej dla kotów Brit 85g oraz 1 snacka Brit lub Carnilove (wybieranych przez Azan losowo) - w przypadku złożenia przez niego w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez Azan pierwszego zamówienia na produkty dla kotów na kwotę przekraczającą 100,00 PLN;
  w promocyjnej cenie 0,11 PLN za każdy z w/w produktów.

  Nowy Członek Klubu, który zarejestrował w Klubie Hodowców Azan swoje hodowle zarówno psów jak i kotów oraz dokona, w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez AZAN, pierwszego zamówienia na produkty dla psów na kwotę przekraczającą kwotę 100,00 PLN oraz produkty dla kotów na kwotę przekraczającą kwotę 100,00 PLN otrzymać może oba Pakiety Powitalne

 6. W przypadku polecenia przez aktywnego Członka Klubu („Polecającego Członka Klubu”) członkostwa w Klubie Hodowców Azan nowemu hodowcy, który skutecznie dokona rejestracji w Klubie od dnia 28.12.2020 i jako Nowy Członek Klubu złoży w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez Azan pierwsze zamówienie na produkty dla psów lub kotów na kwotę przekraczającą 100,00 PLN, Polecający Członek Klubu otrzymać może Bonus Za Polecenie w postaci 2 opakowań 3kg karmy Brit Care (karma dla psów dorosłych, indeksy wysyłane losowo) – jeżeli posiada w Klubie Hodowców zarejestrowaną hodowlę psów lub 2 opakowań 2kg karmy Brit Care (karma dla kotów dorosłych, indeksy wybierane losowo) - jeżeli posiada w Klubie Hodowców zarejestrowaną hodowlę kotów, w promocyjnej cenie 0,22 PLN. Jeżeli Polecający Członek Klubu posiada w Klubie Hodowców zarejestrowaną zarówno hodowlę psów jak i kotów, może wybrać z którego z w/w pakietów zechce skorzystać.

  W celu uzyskania przez Polecającego Członka Klubu uprawnienia do otrzymania Bonusu Za Polecenie Nowy Członek Klubu w treści wiadomości e-mail podczas rejestracji wskazać musi imię, nazwisko i nazwę hodowli Polecającego Członka Klubu jako osoby, która zarekomendowała mu członkostwo w Klubie Hodowcy.

 VI. WYPRAWKI DLA SZCZENIĄT I KOCIĄT

 1. Wyprawki (zwane dalej jako „Wyprawki”) przysługują wyłącznie Członkom Klubu, którzy zarejestrowali swoją hodowlę w Klubie Hodowców Azan.
 2. Wyprawka to zestaw produktów dla szczeniąt/ kociąt urodzonych w hodowli Członka Klubu, pod jego przydomkiem hodowlanym, który Członek Klubu może nabyć w promocyjnej cenie.

 3. Wyprawki są przyznawane Członkom Klubu, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
  i. byli członkami Klubu Hodowców przynajmniej 2 miesiące przed narodzeniem się miotu w hodowli
  ii. dokonują regularnych, kwartalnych zamówień, przynamniej raz na 3 miesiące, w ilości nie mniejszej niż 70% zapotrzebowania na karmę hodowli Członka Klubu (obliczanego jako ilość osobników danej rasy w hodowli x średnia dzienna dawka pokarmowa, zgodna z tabelą żywienia umieszczoną na opakowaniu stosowanej kamy Brit/Carnilove dla zwierzęcia danej rasy x 90 dni x 70%).
   iii. w okresie posiadania zgłaszanego miotu dokonali minimum 1 zamówienia na karmę dla szczeniąt/ kociąt, w tym minimum 12kg karmy dla szczeniąt ras średnich i dużych lub minimum 7kg karmy dla szczeniąt ras małych lub minimum 6kg karmy dla kociąt, w zależności od posiadanego miotu, w sklepie internetowym www.klub.azan.com.pl.
  iv.
  Karma zakupiona przez Członka Klubu zgodnie z pkt VI pkt. 3 ust. iii) nie wlicza się do minimum kwartalnego opisanego w pkt VI pkt. 3 ust. ii).
  v. ww. zakupy produktów z pkt. VI pkt. 3 ust. ii) oraz iii) zostały dostarczone na adres zgłoszonej w Klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.

 4. Aby otrzymać Wyprawkę, poza wymaganiami określonymi w Regulaminie, Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania Klubu Hodowców, drogą mailową, o narodzinach miotu (informacja powinna zawierać: data urodzenia miotu, liczebność miotu oraz rasę) w swojej hodowli, nie później niż 30 dni od daty urodzenia miotu. Mioty zgłoszone po tym terminie nie otrzymują Wyprawek.
 5. Zgłoszenie Organizatorowi narodzin miotu w sposób określony w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem przez Członka Klubu woli zamówienia Wyprawki.
 6. Za produktów wchodzące w skład Wyprawki Członek Klubu zapłaci promocyjną cenę – za karmę/przysmaki/puszki – 0,11 PLN za sztukę, gadżety firmowe – 0,01 PLN za sztukę. Organizator każdorazowo wystawi Członkowi Klubu fakturę opiewającą na wartość wysłanej Wyprawki.
 7. Ilość i rodzaj produktów wchodzących w skład Wyprawek dobierane są przez Organizatora w zależności od ich aktualnej dostępności.
 8. Wysyłka Wyprawek nastąpi po przesłaniu przez Członka Klubu karty miotu oraz potwierdzenia znakowania szczeniąt/ kociąt (opieczętowanego przez lekarza weterynarii) bądź protokołu przeglądu miotu. Ilość Wyprawek będzie zgodna z ilością żywych, zarejestrowanych szczeniąt/ kociąt. Wyprawki są dostarczane do Członka Klubu w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przesłania wymaganych dokumentów.
 9. Członek Klubu zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie, kompletnych Wyprawek, nabywcom swoich szczeniąt/kociąt. Sprzedaż Wyprawek czy jakiejkolwiek ich części skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu zgłosił miot w innym Klubie, w celu otrzymania Wyprawek.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu nie spełnił wymogów Regulaminu. Wyprawki będą przyznawane dla miotów nie starszych niż 12 tygodni życia.
 12. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą Wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku kalendarzowego; natomiast na jedna zgłoszoną kotkę hodowlaną będą wydawane Wyprawki dla trzech miotów w ciągu dwóch lat.
 13. Po zgłoszeniu miotu Członek Klubu otrzymuje Wyprawkę zgodnie z historią zamówień zakupionej karmy dla szczeniąt/ kociąt w okresie posiadanego miotu. np. Brit Care, Brit Premium, Brit Fresh, Carnilove)

Wyprawki będą składać się z:

1) Dla psów:

 1. Brit Premium: 1kg karmy Premium Junior, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety
 1. Brit Care: 1kg karmy Care Puppy, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety
 2. Brit Care Mini: 400g karmy Care Mini Puppy, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety
 3. Brit Fresh: 2,5kg karmy Brit Fresh Puppy, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy
 4. Carnilove: 1.5kg karmy Carnilove Puppy, karma mokra Carnilove Puppy 400g, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety

2) Dla kotów:

 1. Brit Premium: 300g karmy Brit Premium Kitten, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety
 2. Brit Care: 400g karmy Brit Care Kitten, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety
 3. Carnilove: 400g karmy Carnilove Kitten, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składowych elementów Wyprawki w zależności od ich dostępności, bez wcześniejszego informowania o tym Członka Klubu.

VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

 1. Członek Klubu oświadcza, że zachowuje ogólny dobrostan swoich zwierząt, otacza posiadane zwierzęta odpowiednią i staranną opieką, właściwie je żywi, zapewnia im prawidłową pielęgnację i stałą opiekę weterynaryjną, przestrzega norm i regulaminów organizacji ZKwP/ WCF/ FIFe/ TICA, których jest członkiem.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania w żywieniu swoich zwierząt produktów marki Brit  lub Carnilove.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do rekomendowania produktów Brit lub Carnilove, oraz dbanie o dobry wizerunek ww. marek.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest do odchowywania swoich miotów szczeniąt/ kociąt z użyciem produktów marki Brit lub Carnilove.
 5. Członek Klubu zobowiązany jest do bezpłatnego wydania każdemu nabywcy szczenięcia/ kociaka kompletnej Wyprawki otrzymanej od Klubu Hodowców oraz rekomendowanie mu produktów marki Brit lub Carnilove.
 6. Członek Klubu gwarantuje, że nie będzie odsprzedawał produktów zakupionych w Klubie Hodowcy osobom trzecim a zakup karmy jest na wyłączne potrzeby jego reproduktorów/ hodowli. W przypadku odsprzedaży karmy Członek Klubu jest z niego usuwany w trybie natychmiastowym.
 7. Członek Klubu zobowiązany jest do zakupu karmy suchej dla psów/ kotów (w tym karmy dla psów/ kotów dorosłych), marki Brit lub Carnilove, w sklepie internetowym www.klub.azan.com.pl , przynamniej raz w każdym kwartale roku. 
  Ww. zakup produktów musi być dostarczony na adres zgłoszonej w klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.
 8. Członek Klubu zobowiązuje się do informowania Klubu o zmianach w ilości posiadanych zwierząt czy zmianie adresu, danych kontaktowych w przeciągu 14 dni od wystąpienia zmiany pod rygorem możliwości zostania wykluczonym z członkostwa Klubie.
 9. Na żądanie Organizatora Członek Klubu prześle dokumenty potwierdzające, że jest on właścicielem/współwłaścicielem zgłoszonych zwierząt.
 10. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że oferty dostępne dla Członków Klubu w platformie sprzedażowej www.klub.azan.com.pl lub przedstawione Członkom Klubu przez Azan w jakiejkolwiek formie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Azan w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.). Członek Klubu bezwzględnie zobowiązany jest do nieujawniania w/w ofert jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Azan udzielonej w formie pisemnej.

 VIII. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

 1.  Członkostwo w Klubie ustaje w wyniku:
  - łamania niniejszego Regulaminu Klubu Hodowców Azan;
  - naruszania dobrego imienia Organizatora i/lub marek Brit i Carnilove;
  - podawania niezgodnych z prawdą informacji w procesie rejestracji w Klubie bądź podczas pozyskiwania Wyprawek od Klubu;
  - braku aktywności w Klubie, czyli nieskładania zamówień na produkty, przez maksimum 4 miesiące od ostatniego zamówienia;
  - braku dokonywania zamówień określonych w pkt. VII ust. 7;
  - udostępniania swojego konta w Klubie Hodowców osobom trzecim;
  - składania zamówień w Klubie Hodowców na użytek osób trzecich;
  - naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Azan.
 2. Członkostwo ustaje także na pisemny wniosek Członka Klubu wysłany na adres Organizatora.
 3. W przypadku ustania członkostwa w Klubie Hodowców Członek Klubu nie ma prawa wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 4. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Organizatora.
 5. O fakcie utraty członkostwa w Klubie Organizator poinformuje Członka Klubu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jak również do zakończenia działalności Klubu w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzenia członków Klubu o zamiarze jego rozwiązania.
 2. Organizator oświadcza, że zmiany w niniejszym Regulaminie będą ogłaszane na stronie www.klub.azan.com.pl i nowa wersja Regulaminu obowiązywać będzie od chwili jego zamieszczenia na stronie www.klub.azan.com.pl.
 3. Aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie www.klub.azan.com.pl.
 4. Zmiana treści Regulaminu skuteczna jest od chwili jej zmiany na stronie www.klub.azan.com.pl.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2020.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.klub.azan.com.pl 
(obowiązujący od 12.08.2020)


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.klub.azan.com.pl  prowadzony jest przez AZAN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Czarnej 25 lok. 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689352, posiadającą NIP 9481788471, REGON: 670943100.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.klub.azan.com.pl.
 3. Definicje:
  a.    Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.klub.azan.com.pl,
  b.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  c.    Sprzedawca – Azan sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27 , 26 – 660 Radom, NIP: 9481788471, REGON: 670943100, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
  d.    Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  e.    Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
  f.    Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z sobotami i niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy,
  g.    Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  h.    Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  i.    Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  j.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
  k.    Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
  l.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim;
  m.    Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  n.    Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
  o.    Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  p.    Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu;
  q.    Konsument - osoba fizyczna dokonującą w Sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
  r.    Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;
  s.    Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8;
  t.    Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i §7;
  u.    Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:  
  a.  umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  b.  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  c.  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
  d.   prowadzeniu Newslettera.
 5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 6. Założenie Konta przez Kupującego lub złożenie przez niego Zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
 7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: klubhodowcy@azan.com.pl,
 8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 9. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży: pełnoporcjowej karmy suchej, mokrej, przysmaków oraz suplementów marki Brit, Carnilove, Canvit, Woolf dla psów, kotów i małych zwierząt.
 10. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.klub.azan.com.pl , niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarka stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  a.    złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a) i b) niniejszego paragrafu, można składać  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, konieczne jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, niezbędne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, niezbędne jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie  11, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej wysyłając e-maila na adres: klubhodowcy@azan.com.pl,
 12. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 72h.
 13. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 14. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.


 §3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia, na adres e-miał wskazany przez Kupującego podczas rejestracji Konta, przesłany zostanie Dowód zakupu w formie elektronicznej.
 4. Kupujący płatności za zakupione Produkty dokonać może za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 5. Zakupione przez Kupującego Produkty wysyłane zostaną w momencie zaksięgowania całości kosztu Zamówienia na poniżej wskazanym koncie bankowym Sprzedawcy:

PKO Oddział 1 w Radomiu : 70 1020 4317 0000 5902 0347 6512

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Kupujący niebędący Konsumentem w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
 3. Faktura VAT wystawiona zostanie wyłącznie na dane Kupującego podane podczas rejestracji i Sprzedawca nie przewiduje możliwości dokonywania zmian danych bilingowych oraz wystawiania faktur na osoby trzecie.


§4. DOSTAWA

 1. Produkty zakupione przez Kupującego przesłane zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost) na adres wskazany przez Kupującego podczas rejestracji Konta lub w Zamówieniu.
 2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący – dotyczy to zamówień poniżej 99 zł.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
  a.    w przypadku zamówienia o wartości poniżej 99 zł brutto – 20 zł
  b.    w przypadku zamówienia o wartości powyżej 99 zł brutto – koszt przesyłki gratis.
 6. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki wynosi do 2 dni roboczych.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem, obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie pomocny przy rozpatrywaniu reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera.
 3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie nr przesyłki i niezwłoczne przekazanie tej informacji działowi reklamacji na adres e-mail: klubhodowcy@azan.com.pl,
 5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres klubhodowcy@azan.com.pl. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 6. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera InPost, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
 7. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

  Azan sp. z o.o. sp.k.
  ul. Warszawska 98/100
  26 – 660 Wielogóra
  z dopiskiem „Reklamacja”

 8. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących Konsumentami. W przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.


 

§6. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości.
 2. Gwarancja jest udzielana na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
 3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu.
 4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
 5. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
 6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 7. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: klubhodowcy@azan.com.pl wypełniony protokół reklamacyjny (Załącznik nr 2) wraz z dowodem zakupu.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  a.    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c.    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d.    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e.    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  f.    szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g.    umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h.    umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i.    umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  j.    dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k.   umów zawartych w drodze aukcji publicznej
  l.   umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m.    umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących Konsumentami.


§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej "RODO", jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących podane przez nich podczas rejestracji konta i dokonywania zakupu, będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO, polskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu obsługi zamówienia.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w niezbędnym zakresie:
  a.    w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Kupującego zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b.    w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c.    w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d.    w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e.    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f.    w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio Kupującym, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do świadczenia usługi sprzedaży Produktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie internetowym.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych Kupującego istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Kupującego lub dane Kupującego będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 3. Kupującemu, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe Kupujących wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.
 5. Dane osobowe Kupujących mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje Administrator realizując usługę sprzedaży Produktu (takich jak np. firma kurierska). Do danych osobowych Kupujących mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.
 6. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w sposób zautomatyzowany.
 7. Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:
  a.    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b.    do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c.    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d.    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e.    do przenoszenia danych;
  f.    do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl.§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
  b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
  c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
  d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl  i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
  e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl  przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
  g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim umieszczeniu przez na stronie głównej serwisu internetowego wiadomości o jego zmianie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2020.
 
 
Regulamin Klubu Hodowców obowiązujący do 27.12.2020