Kategorie

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBU HODOWCY AZAN

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Klubu Hodowcy Azan (zwanego dalej jako „Klub”) zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach prowadzenia Klubu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie WWW Klubu plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Klubu jest spółka AZAN SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Czarnej 25 lok. 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689352, posiadającą NIP 9481788471, REGON: 670943100 zwana dalej jako „Administrator”.
 3. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych w ramach Klubu odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej jako „RODO”.
 4. Podanie przez członków Klubu danych osobowych jest dobrowolne z wyłączeniem sytuacji, gdy:
  a. zawierana zostaje umowa sprzedaży z Administratorem - niepodanie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych stanowi w takim wypadku umowny i jeżeli osoba, które dane dotyczą wyraża wolę zawarcia umowy z Administratorem, to zobowiązana jest do podania wymaganych przez Administratora danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest w Regulaminie Klubu;
  b. Członek Klubu zgłasza chęć otrzymania od Administratora Wyprawki dla jego zwierzęcia;
  c. obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania owych danych osobowych w prawnie określonych celach a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, w szczególności:
  a. przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  b. zbierać dane osobowe wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów
  c. przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
  d.przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający im odpowiedni poziom zabezpieczeń, w szczególności chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich, adekwatnych środków technicznych i/lub organizacyjnych.
 6. Przy uwzględnieniu charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych jak również ewentualnego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymaganiami określonymi w treści RODO. Zabezpieczenia i środki zabezpieczające określone w zdaniu poprzedzającym poddawane są przez Administratora okresowym przeglądom i w razie takiej potrzeby aktualizowane. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przetwarzanych przez Administratora danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

§2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy zaistniał co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
  d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 

§3 CEL, PODSTAWA, OKRES ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Członka Klubu na stronie WWW Klubu.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie: 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Zakres przetwarzania danych osobowych

- Realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Klubu Hodowcy;

- Realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. newsletter);

- działania związane z członkostwem w Klubie Hodowcy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. wysyłka Wyprawek)

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy / ustania członkostwa w Klubie Hodowcy

- imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, przydomek hodowlany

- Działania marketingowe

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody

- adres e-mail

- Obowiązki księgowe

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane przechowywane przez okres czasu określony w ustawie (okres przedawnienia zobowiązania podatkowego)

- imię, nazwisko, adres- nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON

- Dochodzenie roszczeń Administratora lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, maksymalnie przez wynikający z obowiązującego prawa okres przedawnienia roszczeń danego rodzaju.

- imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON

 

§4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH KLUBU HODOWCY

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Klubu Hodowcy konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Członków Klubu mogą być, o ile jest to niezbędne, przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a.       firma przewozowa/kurierska - w przypadku, gdy Członek Klubu wybrał jako sposób dostawy Wyprawki przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Członka Klubu wybranemu przewoźnikowi/kurierowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie, który jest niezbędny do zrealizowania dostawy Wyprawki do Członka Klubu;
  b.      Podmioty, będące dostawcami usług świadczonych Administratorowi z zakresu rozwiązań technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Klubu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (takie jak dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej i hostingu wykorzystywanych w ramach Sklepu internetowego jak również dostawcy oprogramowania służącego do zarządzania) - Administrator udostępnić może zebrane dane osobowe Członka Klubu takiemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych;
  c.       Podmioty, będące dostawcami usług prawnych, doradczych, windykacyjnych, księgowych, prawnych lub doradczych świadczących Administratorowi wsparcie z danego zakresu - Administrator udostępnić może zebrane dane osobowe Członka Klubu wybranemu dostawcy w/w usług działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

 

§5 PROCES PROFILOWANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administrator może korzystać  w ramach Klubu z procesów profilowania do celów marketingu bezpośredniego, lecz decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą wyrażenia lub odmówienia przez Administratora zgody na pozostanie Członkiem Klubu, czy też możliwości świadczenia Członkowi Klubu Usług Elektronicznych w ramach Klubu. Skutkiem korzystania z Administratora z możliwości profilowania w ramach Klubu może być udzielenie Członkowi Klubu rabatu na zakupy dokonywane przez niego w sklepach internetowych Administratora,  przesłanie propozycji towarów, które mogą odpowiadać zainteresowaniom bądź preferencjom Członka Klubu lub też zaproponowanie korzystniejszych warunków zakupu towarów niż wynika to ze standardowej oferty sklepu internetowego Administratora.
 2. Profilowanie w ramach Klubu polega na zautomatyzowanej analizie lub prognozowaniu sposobu zachowania Członka Klubu na stronach Klubu np. poprzez fakt zamieszczenia konkretnych towarów do koszyka, przeglądanie przez Członka Klubu karty konkretnego towaru, czy też poprzez proces analizy dotychczasowej historii wcześniejszych zakupów dokonanych przez Członka Klubu w ramach Klubu.

 

§6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  a.       dostępu do jego danych osobowych (art. 15 RODO)
  b.       sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
  c.        prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
  d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  e.       prawo przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)
  f.        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
  g.       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
  h.       prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Administratora a podstawą przetwarzania jest wyrażona przez tę osobę zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2.  W celu realizacji wskazanych powyżej uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@azan.com.pl lub pisemnie na adres AZAN SP. Z O.O. SP. K.  ul. Czarna 25 lok. 27, Radom (26-600).

 

§7 COOKIES

 

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez osoby odwiedzające/korzystające ze Sklepu internetowego w następujących celach:
  a.        identyfikowanie osób odwiedzających stronę WWW Klubu jako użytkowników zalogowanych bądź nie;
  b.       przechowywania informacji o towarach dodanych do koszyka;
  c.        przechowywanie informacji zamieszczonych w formularzach Klubu, lub danych logowania;
  d.       dostosowywanie prezentowanej zawartości strony Klubu do preferencji użytkownika;
  e.       optymalizacji sposobu korzystania ze stron Klubu;
  f.         generowania anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania ze strony Klubu;
  g.        tzw. „remarketingu”, czyli analizy indywidualnych cech zachowania osób odwiedzających stronę WWW Klubu poprzez dokonanie anonimowych badań ich działań w celu utworzenia spersonalizowanego profilu oraz prezentowania reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań użytkownika. Dane określone w zdaniu poprzedzającym mogą pochodzić również z innych stron internetowych będących częścią sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 2. Każdy użytkownik odwiedzający stronę WWW Klubu może w sposób swobodny modyfikować ustawienia plików Cookies za pośrednictwem ustawień danej przeglądarki i w ten sposób wyrazić lub nie wyrażać zgody na korzystanie z nich przez Sklep internetowy. Dokonanie pewnych ustawień może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego, włącznie z brakiem możliwości złożenia zamówienia, w zależności od przeglądarki i dokonanych ustawień.
 3. Klub korzystać może z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu wsparcia analizy ruchu użytkowników. Pozyskiwane w trakcie w/w procesu dane przetwarzane są w sposób całkowicie zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną WWW Klubu. Takie dane mają charakter anonimowy i zbiorczy, nie zawierając jednocześnie cech identyfikujących konkretne osoby odwiedzające stronę WWW Klubu. W/w informacje obejmować mogą m.in. sposób zachowania użytkowników na stronie Klubu, informacje na temat urządzenia oraz rodzaju i wersji przeglądarki, dane geograficzne oraz demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. 
 4. Użytkownik może w sposób swobodny zablokować wykorzystanie przedmiotowych usług w sposób określony na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.